Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv în caz de inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. A nu se utiliza numai în aer liber, sau în spații bine ventilate. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. În caz de iritare a pielii, sau de erupție cutanată: consultați medicul. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.

Dezafectare

Se reciclează conform legislațiilor locale în vigoare. A se evita dispersarea în mediu.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestor produse (categoria A/j): 140 g/l (2010). Acest produs conţine < 140 g/l COV.

Giscode

PU 10

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. 
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro