Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Certificări

  • Eficacitatea/rezistența la fungi a vopselei aplicată pe pereții interiori realizată la institutul RMI (Dr. Robert-Murjahn-Institut)
  • Aviz nr. 6381BIO/07/12.24 eliberat de Ministerul Sănătății, Comisia Națională Pentru Produse Biocide

Frazele de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitaţi dispersarea în mediu. A se purta mânuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.
Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metilizotiazol-3(2H)-onă, octilinonă (ISO). Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (luni-vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Acest produs este un produs biocid conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 și conține următoarele substanțe biocide: 3-iodo-2-propinil butilcarbamat (Nr. CAS 55406-53-6) 0,03%, octilinonă (ISO) (Nr. CAS 26530-20-1) 0,003%, clorură de argint (Nr. CAS 7783-90-6) 0,02%.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Deșeurile nu se vor elimina prin intermediul apelor menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 1 g/l COV.

Giscode

BSW50

Compozitie

Rășină poliacrilică, carbonat de calciu, silicați, dioxid de titan, pigmenți / materiale de umplutură mineral(i)e, apă, alcool ester, aditivi, aditiv de protecție în peliculă, conservanți.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regă-sesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro