Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Certificare

  • PermaSilan NQG determinarea permeabilității la apă
  • PermaSilan NQG determinarea permeabilității la vaporii de apă

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. Utilizați filtre de praf P2 la lucrările de șlefuire. Nu inspirați ceața. Utilizați filtre combinate A2/P2. Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

Conține: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-onă, 2-Metil-2H-isotiazol-3-onă, amestec din 5-Clor-2-metil-2H-isotiazol-3-onă [EG Nr. 247-500-7] și 2-Metil-2H-isotiazol-3-onă [EG Nr. 220-239-6] (3:1) < 15 ppm.

Acest produs este un “articol tratat” conform Ordonanței UE 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe active biocide: Pyrithionzink (CAS-Nr. 13463-41-7), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Octil-2H-isotiazol-3-onă (CAS-Nr. 26530-20-1). Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Numai ambalajele fără resturi de material se predau în scopul reciclării. Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material se elimină ca deșeuri din construcții și demolări, sau ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

(Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 5 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

GISCODE BSW50

Compozitie

Rășină poliacrilică, rășină siliconică, dioxid de titan, sulfat de bariu, silicați, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți (Metil-/Benzisotiazolinonă), protecție în peliculă (Carbendazim, Isoproturon, Octilisotiazolinonă, Terbutrin).

Alte informații

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor suporturi ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro