Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Tencuieli și mase de șpaclu

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul. S28 La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. S39 A se proteja corespunzător ochii/fața. S62 În caz de înghițire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul și i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta. S23 A nu inspira vaporii/aerosolii formați la pulverizare.

Dispoziții Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer. C.

Cod produs Vopsele si lacuri

57303 (după ONORM S 2100)

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

75 g/l (2007), 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 20 g/l COV.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro