Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă săpun și apă. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Pentru mai multe informații: A se vedea fișa cu date de securitate.

Conține: 1,2-Benzisotiazol-3 (2H) -one, 2-metil-2H-izotiazol-3-one. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

2004/42 / EC (2010): <1 g / l COV

Giscode

D1

Compoziţie

Rășină de acetat polivinilic, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă)

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
e-mail:  tehnic@caparol.ro