Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

Lichid și vapori inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Poate provoca somnolență sau amețeală. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. - Fumatul interzis. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. NU provocați voma. A se depozita sub cheie. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Conține: Nafta (petrol), tratat cu hidrogen, greu. Rețineți: Cârpele îmbibate cu acest produs prezintă pericol de autoaprindere (din cauza uleiului d ein din compoziție). Din acest motiv, ele se vor depozita în recipiente metalice închise etanș și se vor usca în aer liber înainte de eliminare.

Eliminare

Resturile lichide vor fi predate centrelor de colectare de lacuri/vopsele vechi, resturile uscate se elimină ca deșeuri rezultate din construcții respectiv demolări, sau ca și deșequri municipale respectiv menajere.

Valori-limită admise de UE pentru COV

al acestor produse (categoria A/h): 750 g/l (2010). Acest produs conţine 400 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

BSL-40

Alte informații

A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro