Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Avize

Informații actualizate, la cerere.

Fraze de pericol și de precauție (valabile la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Componenta A:
Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor.

În caz de iritare a pielii: consultați medicul. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

Componenta B:
Nociv în caz de înghițire. Nociv în caz de inhalare. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Nu inspirați vaporii/spray-ul. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Spălați-vă pielea bine după utilizare. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele fără resturi de materiale. Resturi lichide și solidificate se elimină ca și deșeuri de vopsele cu conținut de solvenți organici, sau alte substanțe periculoase. Resturile de material nesolidificate se elimină ca și deșeuri speciale.

Valoare limită  de COV admisă de UE

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l (2010). Acest produs conține max. 110 g/l COV.

Giscode

RE1

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcajul CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

13

DIS-462-001240

EN 13813:2002

Șapă pe bază de rășini sintetice/Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru

utilizare la interior

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

E fl

Emisii de substanțe cu efect corosiv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

EN 13813
Normativul EN 13813 „Mortare de șapă, mase de șapă și șape – proprietăți și cerințe” stabilește cerințele asupra mortarelor de șapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include și acoperirile și sigilările pe bază de rășini sintetice.
Produsele conforme cu acest normativ, trebuie să dispună de marcaj CE.

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt

13

1119

DIS-462-01240

EN 1504-2:2004

Produs de protecție a suprafețelor - Strat de finisare

EN 1504-2: ZA.1d, ZA. 1e, ZA. 1f și ZA.1g

DIN EN 1504-2:2004

Disboxid PHS-System OS 11 a+b

Rezistența la uzură

Pierderi de masă < 3000 mg

Permeabilitate la CO2

Sd > 50 m

Permeabilitatea la vaporii de apă

Clasa III

Absorbția capilară a apei și permeabilitatea la apă

w < 0,1 kg/m2 x h0,5

Rezistența la schimbările de temperatură

≥ 1,5 (1,0) N/mm2

Rezistența la solicitări chimice accentuate

Pierderi de duritate < 50 %

Capacitatea de acoperire a fisurilor

B 3.2 (la -20°C)

Rezistența la lovituri

Clasa I

Test de smulgere pentru evaluarea aderenței

≥ 1,5 (1,0) N/mm2

Clasa de reacție la foc

Clasa Efl

Aderența

Clasa III

EN 1504-2
Normativul EN 1504-2 “Produse și sisteme pentru protecția și repararea suprafețelor portante din beton - Capitolul 2: Sisteme de protecție a suprafețelor din beton” definește cerințele asupra procedeelor de protecție a suprafețelor.
Produsele care corespund cu acest normativ, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.:0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro