Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. Poate provoca reacții alergice. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. A nu se inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii (fabricantul va indica termenul(ii) corespunzător(i). Evitaţi dispersarea în mediu. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare. Aruncaţi conţinutul/recipientul la o stație de reciclare a deșeurilor.

Indicații generale: Produsele pentru protecția lemnului conțin substanțe biocide pentru protecția contra dăunătorilor de origine animală sau vegetală. Deacea, a se utliza doar acolo unde este necesară protejarea lemnului. Utilizarea necorespunzătoare poate dăuna sănătății sau mediului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu se utiliza pe stupii de albine și în saune. Toxic pentru floră. Toxic to fauna. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. Pericol de incendiu sau de proiectare. A se respecta normele de protecția mediului la depozitare. A se depozita doar in ambalajul original. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A nu se arunca la canalizare.

Nu se depozitează la temperaturi sub + 5°C sau peste + 30°C.

Dispoziții Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Ambalajele cu resturi de material vor fi evacuate la un punct de colectare a lacurilor vechi. Cod deșeuri EWC: 030205 alte soluții de protecție a lemnului cu conținut de substanțe periculoase. 

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestui produs (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Acest produs conține max. 750 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

HSM-LV20

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro