Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Grunduire, Impregnare

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați dispersarea în mediu. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun.
Conține: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, amestec de 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [nr. CE 247-500-7] și 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [nr. CE 220-239-6] (3:1). Ameste de 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on și 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1) < 15 ppm.
Acest produs face obiectul reglementărilor privind produsele biocide (UE) 528/2012. Număr BAuA (Institutul federal pentru securitate și sănătate în muncă): N-24781. Tipul biocidului: PT 10 - conservant pentru materiale de construcție. Data expirări: A se vedea instrucțiunile de pe etichetă. Substanțe active: compuși cuaternari de amoniu, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride (4,0 g/l), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (0,4 g/l), Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Ambalajele cu resturi lichide de material se elimină la un punct de colectare a lacurilor vechi.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

GISCODE: BSW20
(Cod vechi M-GF01F)

Compoziţie

Răşină poliacrilată, apă, aditivi, conservanţi (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă).
Substanțe biocide active: 4,0 g/litru Benzyl-C8-18-alkyldimethylchloride (nr. CAS 63449-41-2);
0,5 g/litru Octylisothiazolinon (nr. CAS 26530-20-1)

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.
Nr. înregistrare BAuA (Institutul Federal pentru Securitate și Sănătate în Muncă): N-24781

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro