Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Certificări

  • Eficacitatea/rezistența la fungi a vopselei aplicată pe pereții interiori
  • Determinarea emisiilor de COV de pe o suprafață vopsită, conform criteriilor AgBB
  • Cerințele regulamentului german privind igiena produselor alimentare

Frazele de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitaţi dispersarea în mediu. A se purta mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.

Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metilizotiazol-3(2H)-onă, octilinonă (ISO), masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (luni-vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Acest produs este un “Articol tratat” conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: piritionă de zinc (Nr. CAS 13463-41-7), 3-iodo-2-propinil butilcarbamat (Nr. CAS 55406-53-6), octilinonă (ISO) (Nr. CAS 26530-20-1).

Eliminare

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max.1 g/l COV.

Giscode

BSW20

Compozitie

Răşină poliacrilică, dioxid de titan, carbonat de calciu, silicaţi, pigmenți / materiale de umplutură mineral(i)e, hidroxid de aluminiu, apă, aditivi, aditiv de protecție în peliculă, conservanți.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro