Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Lichid și vapori inflamabili. Susceptibil de a dăuna fătului. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. A se depozita sub cheie. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Conține: 1-Izopropil-2,2-dimetiltrimetilendiizobutirat. Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

Eliminare

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestui produs (Cat. A/g): 350 g/l (2010). Acest produs conține max. 350 g/l COV.

Giscode

BSL60

Compoziție

Rășină poliacrilică, dioxid de titan, silicaţi, carbonat de calciu, compuși alifatici, aditivi.

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regă-sesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic 

Tel.:    0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro