Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și de precauție (valabile la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Componenta A:

Lichid și vapori inflamabili. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. — Fumatul interzis. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.
Conține: Poliacrilat, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacat.
Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Componenta B:

Lichid și vapori inflamabili. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Nociv în caz de inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. — Fumatul interzis. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Spălați-vă mâinile bine după utilizare. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor.
Conține: Hexametilendiisocianați, oligomer, xilen, etilbenzol, Hexametilen-1,6-diisocianat.

Eliminare

Resturile de material: Masa de bază și întăritorul se lasă să se solidifice și se elimină ca deșeuri de vopsele. Resturile nesolidificate și ambalajele contaminate se elimină ca și deșeuri periculoase.

Conținutul și recipientul se elimină în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Resturile de material: se amestecă masa de bază cu întăritorul, se lasă să se solidifice și se elimină ca și resturi de vopsele. Resturile nesolidificate și ambalajele contaminate se elimină ca și deșeuri periculoase. A nu se elimina în canalizare.

Valoare limită  de COV admisă de UE

al acestor produse (categoria A/J)LB: 500 g/l (2010). Acest produs conține max. 415 g/l COV.

Giscode

PU 50

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcajul CE

EN 13813
Normativul EN 13813 „Mortare de șapă, mase de șapă și șape – proprietăți și cerințe” stabilește cerințele asupra mortarelor de șapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include și acoperirile și sigilările pe bază de rășini sintetice.

Produsele care corespund cu acest normativ, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate prin pagina www.disbon.de.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.

În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.:0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro