Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Avize

Avize actualizate, la cerere.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Lichid și vapori inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Poate provoca somnolență sau amețeală. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis. Nu inspirați vaporii/spray-ul. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. NU provocați voma.

Conține Nafta (petrol), tratat cu hidrogen, greu.

Rețineți (valabil la data publicării)

A se utiliza filtre P2 la lucrările de șlefuire. Nu inspirați spray-ul. Utilizați filtre combinate A2/P2.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele fără resturi de material. Resturile lichide se vor preda centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate se elimină ca deșeuri rezultate din construcții/demolări sau ca deșeuri rezultate din mutări, respectiv ca gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru COV

Nu există valori limită EU pentru această grupă de produse. Acest produs conține max. < 730 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

M-GF 02

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro