Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Numai pentru aplicatori profesioniști. Pericol! Lichidul și vaporii inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu inspiraţi vaporii/spray-ul. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A se purta mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic. NU provocaţi voma. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Conține: Benzină nafta grea (petrol), hidrotratată; Benzină nafta hidrotratată cu temperaturi de fierbere scăzute, Solvent benzină nafta (petrol), hidrocarburi aromatice ușoare; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații, Benzină nafta grea (petrol), hidrodesulfurată; Benzină nafta hidrotratată, cu temperaturi de fierbere scăzute, Phenol, methylstyrenated.

Eliminare

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Acest produs conține max. 730 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

GISCODE: BSL50

Compoziţie

Răşină poliacrilată, compuși alifatici, compuși aromatici, eteri glicolici.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro