Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Grunduire, Impregnare

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Numai pentru aplicatori profesioniști. Lichidul și vaporii inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Susceptibil de a dăuna fătului. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis. Evitaţi dispersarea în mediu. Nu inspiraţi vaporii/spray-ul. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Acest produs conține max. 730 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

GISCODE: BSL50
(cod vechi: M-GF03)

Compoziţie

Răşină poliacrilată, compuși alifatici, compuși aromatici, eteri glicolici.

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro