Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

CarboNit componenta sub formă de pulbere:
R38 Iritant pentru piele. R41 Risc de leziuni oculare grave.
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S22 A nu inspira praful. S24/25 A se evita contactul cu pielea și cu ochii. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul.
S37/39 A se purta mănuși de protecție corespunzătoare și a se proteja corespunzător ochii/fața.
S46 În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eti-cheta.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

CarboNit componenta lichidă:
S29 A nu se arunca la canalizare.
S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă.
S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu.

Dezafectare

CarboNit componenta lichidă:
Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform pre-vederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele usca-te sau gunoi menajer.

CarboNit componenta sub formă de pulbere:
Se reciclează numai sacul gol (fără praf). Resturile de material întărit se evacuează ca deşeuri de construcţie sau demolare.

Date de securitate/ Identificarea pericolelor şi transport

Vezi fişa cu date de securitate a produsului.

Giscode:

CarboNit componenta sub formă de pulbere:
ZP1

Cod produs Vopsele și lacuri

CarboNit componenta lichidă:
M-DF01

Suport tehnic

0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro