Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Avize

Certificate actualizate, la cerere.

Fraze de pericol și de precauție (valabile la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Componeta A:
Provoacă leziuni oculare grave. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Componenta B:
Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Spălați-vă pielea bine după utilizare. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.
Conține: Bis-propan, F-Bisfenol-F-Rășină epoxidică MM < 700, p-tert-Butilfenil-1-(2,3-epoxy)propileter.
Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Conținutul și recipientul se elimină în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale în vigoare. Resturi de material: masa de bază cu întăritorul se lasă să se solidificate, se elimină ca și resturi de vopsele. Resturile de materiale nesolidificate și ambalajele contaminate se elimină ca și deșeuri speciale. A nu se elimina deasupra apelor reziduale.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestor produse (categoria A/j): 140 g/l (2010). Acest produs conţine max. 50 g/l COV.

Giscode

RE 1

Alte informatii

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcajul CE

CE

1119

Disbon GmbH

oßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

8

IS-443-001235 EN 13813:2002

Șapă pe bază de rășini sintetice/Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru

utilizare la interior

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

E fl

Emisii de substanțe cu efect corosiv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

EN 13813
Normativul EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă și șape – proprietăţi şi cerinţe” stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice.
Produsele care corespund cu acest normativ, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate prin pagina www.disbon.de.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

A se respecta toate prevederile din Fișa Tehnică, referitoare la modul de depozitare, pregătire a suprafeței, aplicare a produsului.

Tel.:0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro