Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Avize

  • 1-1039: Agrement tehnic general, finisaj pentru vane de retenție al uleiurilor
    MPA Karlsruhe

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Conţine: 1,2-Benzizothiasol-3(2H)-onă, amestec din 5-Clor-2-metil-2H-izothiazol-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-Metil-2H-izothiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1), 2-Metil-2H-isotiazol-3-onă. Poate provoca o reacţie alergică. A se asigura o ventilație adecvată pe durata aplicării și uscării. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Trebuie evitată dispersarea produsului în canalizare, în ape, sau în sol. Curățarea uneltelor de lucru, imediat după utilizare, cu apă și săpun. A se utiliza filtre P2 la lucrările de șlefuire. Nu inspirați spray-ul. Utilizați filtre combinate A2/P2.
Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Dezafectare

Resturile lichide se vor preda centrelor de corectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate se dezafectează ca și deșeuri rezultate din construcții și demolări, respectiv ca și gunoi menajer. Conținutul și recipientul se dezafectează în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale în vigoare. A nu se dezafecta deasupra apelor reziduale.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestor produse (categoria A/i): 140 g/l (2010). Acest produs conţine max. < 27 g/l COV.

Giscode

BSW20

Cod produs lacuri şi vopsele

M-LW01 (cod vechi)

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcaj CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

06

DIS-400-001264 EN 13813:2002

Șapă pe bază de rășini sintetice/Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru

utilizare la interior

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

E fl

Emisii de substanțe cu efect corosiv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤  AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

Normativul EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă și șape - Mortare de şapă, mase de şapă – proprietăţi şi cerinţe” (Ianuarie 2003) stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice.
Produsele care corespund cu normativul menționat mai sus, trebuie să dispună de marcaj CE.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail: tehnic@caparol.ro