Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. A se asigura o ventilație corespunzătoare în timpul lucrărilor. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. După contactul cu pielea, spălați imediat cu multă apă. A nu se arunca la canalizare. Curățarea uneltelor imediat după utilizare cu apă și săpun. În cazul unei ventilații insuficiente, a se purta un echipament de respirație corespunzător. Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. A se utiliza echipament de protecție corespunzător.

Conține: 1,2-benzizotiazolă-3(2H)-onă, amestec din 5-clor-2-metil-2H-izotiazolă-3-onă [CE Nr.

247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazolă-3-onă [CE Nr. 220-239-6] (3:1), 2,4,7,9-tetrametildec-5-în-4,7-diol, 2-metil-2H-izotiazolă-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

Dezafectare

Numai ambalajele goale pot fi date spre reciclare. Resturile lichide se predau la centrele de colectare de vopsele și lacuri; resturile uscate de material se vor evacua ca și gunoiul menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

Al acestui produs (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Acest produs conține max. 110 g/l VOC.

Giscode

BSW30

Cod produs Vopsele și lacuri

M-LW01

Declarație de substanțe la data publicării

Rășină poliacrilică, dioxid de titan, pigmenți, silicați, apă, glicoli, ester-alcol, glicoleter, aditivi, conservanți.

Produsul conține metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă, clorometil-metilizotiazolinonă (3:1). Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro