Indicații

Măsuri de securitate (valabile la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. Nu inspirați vaporii/spray-ul. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu.

Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) In- stitutul Național de Sănătate Publică. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Dezafectare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. (A/a): max. 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 1g/l VOC.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-DF01

Declarație Conținutul de substanțe

Rășină pe bază de acetat de polivinil, silicaţi, carbonat de calciu, ceară parafinică, apă, aditivi, conservanţi (metil-/benzizotiazolinonă).

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi tehnice detaliate pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro