Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

La contactul cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă apă. A nu inspira vaporii formați la pulve- rizare. A se utiliza numai în spații bine ventilate. Este interzis consumul de alimente și băuturi, pre- cum și fumatul, în timpul utilizării. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Indicații suplimentare: vezi fișa cu date de securitate a produsului. Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)- onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

Dezafectare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demo- lări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/b): 100 g/l (2010). Acest produs contine <1 g/l COV.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro