Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Avize

  • Informații actualizate, la cerere.

Indicaţii de pericol şi sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspiraţi praful/ceața. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Această substanță/acest amestec conține componente cu o concentrație de 0,1 % sau mai mare, ce sunt clasificate fie persistente, bioacumulabile sau toxice (PBT) sau persistente și cu bioacumulare accentuată (vPvB).
A se utiliza filtre de praf P2 la lucrările de șlefuire.
Pastele cu conținut de ciment au caracter alcalin.

Dezafectare

Numai sacul (fără resturi de material) poate fi reciclat. Resturile solidificate se dezafectează ca și deșeuri mixte rezultate din construcții și demolări.

Valori-limită admise de UE pentru COV

Conținut COV: 2004/42/CE < 1 g/l.

Giscode

ZP 1

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare.

Marcaj CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-505-001150

EN 1504-3:2005

Produs de înlocuire a betonului, pentru reparații cu și fără relevanță

din punct de vedere static

EN 1504-3: ZA.1a

Rezistența la compresiune

Clasa R3

Conținut de ioni de cloruri

≤ 0,05%

Aderența după solicitări la variații de temperaturi

≥ 1,5 MPa

Contractare/dilatare

NPD

Rezistența la carbonatare

NPD

Modul de elasticitate

NPD

Clasa de reacție la foc

Clasa E

EN 1504-3
Normativul EN 1504-3 “Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea suprafeţelor portante din beton - Capitolul 3: Reparații cu și fără relevanță din punct de vedere static” definește cerințele asupra produselor destinate reparațiilor.

Produsele care corespund normativul sus menționat, trebuie să dispună de marcaj CE.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro