Indicații

Avize

Certificate actuale la cerere.

Indicații de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data imprimării)

Produs recomandat numai aplicatorilor profesioniști.

Masa de bază:
Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A nu se inspira vaporii/aerosolii produsului. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. Evitaţi dispersarea în mediu. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor.
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi uşor cu multă apă şi săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Întăritor:
Nociv în caz de înghiţire. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Nociv în caz de inhalare. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
A nu se inspira vaporii/aerosolii produsului. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitaţi dispersarea în mediu. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide și întărite se dezafectează ca resturi de vopsele ce conțin solvenți sau alte substanțe periculoase. Resturile neîntărite se dezafectează ca deșeuri speciale.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l (2010). Acest produs conţine max. 70 g/l COV.

Cod produs lacuri şi vopsele 

RE 2

Alte informatii

Vezi fişa tehnică de securitate.
La prelucrarea materialului trebuiesc respectate indicaţiile de prelucrare Disbon pentru protecţia clădirilor precum și indicațiile Caparol referitor la întreținerea și curățarea pardoselilor.A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcajul CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

 

14

 

DIS-476-013444 EN 13813:2002

Șapă pe bază de rășini sintetice/Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru

utilizare la interior

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

fl

Emisii de substanțe cu efect corosiv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

EN 13813 Normativul EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă și șape – proprietăţi şi cerinţe” stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice.
Produsele care corespund cu normativului sus menționat, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate prin pagina www.disbon.de. 

Asistenta tehnica

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Centru suport Tehnic

Tel.: 0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro