Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Avize

Informații actualizate, la cerere.

Curățare și întreținere

Se vor respecta indicațiile generale cu privire la curățarea și întreținerea pardoselilor realizate cu produse din gama Disbon.

Este posibilă apariția zonelor cretoase sau schimbarea nuanței, datorită efectului radiațiilor UV și a intemperiilor. Coloranții organici (ex. cafea, vin roșu sau frunze) sau diferitele substanțe chimice (ex. soluții de dezinfecție, acizi, etc.) pot schimba nuanța vopselei. Prin acestea, nu este influențată funcționalitatea produsului.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Componenta A:
Lichid și vapori inflamabili. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.

Componenta B:
Nociv în caz de înghițire. Nociv în contact cu pielea. Nociv în caz de inhalare. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Nu inspirați vaporii/spray-ul. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Spălați-vă pielea bine după utilizare. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Eliminare

Resturile de material: masa de bază și întăritorul (amestecul) se lasă să se solidifice și se elimină ca resturi de vopsele. Resturile lichide și ambalajele contaminate se elimină ca deșeuri periculoase.

Valoare limită  de COV admisă de UE

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l (2010). Acest produs conține max. 170 g/l COV.

Giscode

RE 1

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcajul CE

 

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

14

DIS-489-013201

EN 13813: 2002

Șapă pe bază de rășini sintetice/Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru utilizare la interior

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

E fl

Emisii de substanțe cu efect corosiv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

Normativul EN 13813 „Mortare de șapă, mase de șapă și șape - Mortare de șapă, mase de șapă – proprietăți și cerințe” (Ianuarie 2003) stabilește cerințele asupra mortarelor de șapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include și acoperirile și sigilările pe bază de rășini sintetice.

Produsele care corespund cu normativul menționat mai sus, trebuie să dispună de marcaj CE.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport Tehnic

Tel.:     0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro