Indicații

Avize

Certificate actuale la cerere.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Produs recomandat numai aplicatorilor profesioniști.

Masa de bază:

Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitaţi dispersarea în mediu. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Conține legături epoxidice. Poate provoca reacții alergice.

Întăritor:

Nociv prin înghițire și prin inhalare. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitaţi dispersarea în mediu. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi uşor cu multă apă şi săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Dezafectare 

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturi de material: Materialele lichide, sau cele întărite, se dezafectează ca resturi de vopsele cu conținut de solvenți, sau alte substanțe periculoase. Resturile de material neîntărit se dezafectează ca deșeuri speciale.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l (2010). Acest produs conţine max. 20 g/l COV.

Giscode

RE 1

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcajul CE

CE

1119

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-421-010266

EN 1504-2:2004

Produs de protecție a suprafețelor - Strat de acoperire

EN 1504-2: ZA.1d, ZA. 1f și ZA.1g

Disboxid PHS-System OS 8 E.MI II

Contracție liniară

≤ 0,3 %

Rezistența la compresiune

Clasa I

Rezistența la uzură

Pierderi de masă < 3000 mg

Permeabilitate la CO2

Sd > 50 m

Permeabilitatea la vaporii de apă

Clasa III

Absorbţia capilară a apei şi permeabilitatea la apă

w < 0,1 kg/m2 x h0,5

Rezistența la schimbările de temperatură

≥ 2,0 (1,5) N/mm2

Rezistența la solicitări chimice accentuate

Pierderi de duritate < 50 %

Rezistența la lovituri

Clasa I

Test de smulgere pentru evaluarea aderenței

≥ 2,0 (1,5) N/mm2

Clasa de reacție la foc

Clasa Efl

Aderența

Clasa III

EN 1504-2

Normativul EN 1504-2 “Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea suprafeţelor portante din beton - Capitolul 2: Sisteme de protecţie a suprafeţelor din beton” definește cerințele asupra procedeelor de protecție a suprafețelor.
Produsele care corespund cu normativul sus menționat, trebuie să dispună de marcaj CE.
Pentru utilizarea în Germania în zone relevante din punct de vedere static, sunt valabile alte norme suplimentare. Conformitatea produsului este certificată prin marcajul Ü de pe ambalaj. Suplimentar, conformitatea produsului se asigură și prin sistemul de certificare al conformității 2+ prin intermediul unor controale și certificări atât din partea producătorului, cât și din partea unui institut de certificare omologat (Notified Body).

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-421-010266

EN 13813:2002

Șapă pe bază de rășini sintetice/Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru

utilizare la interior

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

E fl

Emisii de substanțe cu efect corosiv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

EN 13813

Normativul EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă și șape – proprietăţi şi cerinţe” stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice. Produsele care corespund cu normativul sus menționat, trebuie să dispună de marcaj CE. 

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.:0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro