Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Destinat exclusiv utilizării profesionale.

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu inhala praful/vaporii. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/fața. A se evita deversarea produsului în mediul înconjurător. A se utiliza numai în spații bine ventilate. LA CONTACTUL CU PIELEA: se spală imediat cu multă apă și săpun. LA CONTACTUL CU OCHII: se spală cu grijă, timp de câteva minute, cu apă. Se îndepărtează lentilele de contact (dacă este cazul) dacă este posibil. Se spală în continuare cu apă. A se păstra recipientul închis ermetic și într-un loc bine ventilat. A nu se deversa în canalizare.

Conține: 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol și Bisphenol. Poate provoca reacții alergice. Consiliere pentru persoane alergice: 021 - 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică. 

Dezafectare 

Dezafectarea împreună cu deșeurile uzuale nu este permisă. Materialul necesită măsuri speciale la dezafectare, conform legislației locale. A se evita deversarea materialului în canalizare, scurgeri și sol. Ambalajele fără resturi de material de vor preda centrelor de dezafectare a deșeurilor cu scopul reciclării sau dezafectării. 

Giscode

RE 1

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Centru suport tehnic

Tel.:0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro