Indicații

Avize

Certificate actuale la cerere.

Indicaţii de pericol şi sfaturi de securitate (valabil la data imprimării).

Produs recomandat numai aplicatorilor profesioniști.

Masa de bază:
Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Nu inspiraţi vaporii/spray-ul. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitaţi dispersarea în mediu. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Conține legături epoxidice. Poate provoca reacții alergice. Destinat numai utilizatorilor profesioniști.

Întăritor:
Nociv prin înghițire și prin inhalare. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Nociv în caz de inhalare. Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată la inhalare. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Nu inspiraţi vaporii/spray-ul. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitaţi dispersarea în mediu. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale.
Resturi de material: se amesteca masa de bază cu întăritorul și se lasă să se întărească. Materialele lichide, sau cele întărite, se dezafectează ca resturi de vopsele cu conținut de solvenți, sau alte substanțe periculoase. Resturile de material neîntărit se dezafectează ca deșeuri speciale.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV al acestui produs (categoria A/j):

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l (2010). Acest produs conţine max. 270 g/l COV.

Giscode

RE 1

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcajul CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 131)

DIS-461-0

EN 13813:2002

Șapă pe bază de rășini sintetice/Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru

utilizare la interior

EN 13813: SR-Efl s1-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

E fl

Emisii de substanțe cu efect corosiv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

EN 13813
Normativul EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă și șape – proprietăţi şi cerinţe” stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice. Produsele care corespund cu normativul sus menționat, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate prin pagina www.disbon.de.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Serviciul tehnic

Tel:  0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro