Indicații

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Produs destinat numai utilizării profesionale.
Inflamabil. Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Nociv prin inhalare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra recipientul închis ermetic și într-un loc bine ventilat.  A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. A nu inspira vaporii/aerosolii. A se evita deversarea produsului în canalizare, ape de suprafață sau în sol. A se purta mănuși de protecție corespunzătoare. În caz de înghițire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul și i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta. Conţine izocianaţi. Poate provoca o reacţie alergică. A se respecta indicațiile producătorului (fișa tehnică de securitate). Produsul lichid este iritant pentru căile respiratorii și piele, poate provoca sensibilizarea și acestora sau reacții alergice. În timpul și după aplicarea produsului se asigură o aerisire permanentă bună. A nu inspira vaporii.
Este interzisă aplicarea produsului prin stropire sau pulverizare. Este interzisă implicarea persoanelor alergice și a celor predispuse la îmbolnăvirea organelor respiratorii în aplicarea produsului.

Evacuarea deșeurilor/Dezafectare șantier

Numai ambalajul gol poate fi dat la reciclat. Găleata cu rest de material se va preda la un loc destinat colectării lacurilor vechi.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

Cat. A/i: 500 g/l (2010). Acest produs conţine max. 400 g/l COV.

Giscode

PU 20

Indicații suplimentare

Vezi fişa tehnică cu date de securitate.
La prelucrarea materialului trebuiesc respectate indicaţiile de prelucrare Disbon precum și indicațiile Caparol referitoare la curățarea și protecţia pardoselilor.

Suport Tehnic

În acest document nu pot fi prezentate toate suporturile şi acoperirile întâlnite în practică. În cazul în care se prelucrează straturi suport, care nu sunt prezentate în această fişă tehnică, este necesară să luaţi legătura cu departamentul tehnic. Vă stăm la dispoziţie să vă ajutăm cu sfaturi detaliate şi specifice cazului Dvs. individual.

Centru suport tehnic

Tel.:0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro