Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Hidroizolații și întreținerea pardoselilor

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Componenta A (lichid): Atenție. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se purta mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun..

Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metilizotiazol-3(2H)-onă, masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Componenta B (pulbere): Pericol. Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspirați praful sau ceața. Spălați-vă mâinile bine după utilizare. A se purta mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic.

Conține: ciment.

Eliminare

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Poate fi îngropat în locuri special amenajate după concentrare, dacă reglementările locale o permit.

Valori-limită admise de UE pentru COV

al acestor produse (categoria A/j): 140 g/l (2010). Acest produs (Componenta A) conține max. < 1 g/l COV.

Compoziție

Componenta A (lichid): rășină poliacrilică, apă, glicoli, aditivi, conservanți.
Componenta B (pulbere): ciment, silicați, carbonat de calciu, aditivi.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor suporturi ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

A se respecta toate prevederile din Fișa Tehnică, referitoare la modul de depozitare, pregătire a suprafeței, aplicare a produsului.

Telefon: 0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro