Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Hidroizolații și întreținerea pardoselilor

Indicații de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Indicații de pericol:

 Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Sfaturi de securitate:

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți eticheta înainte de utilizare. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. Evitați dispersarea în mediu. Spălați-vă bine după utilizare. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Tratament specific (a se vedea de pe eticheta produsului). În caz de iritare a pielii: consultați medicul. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Aruncați conținutul/recipientul la centrele de eliminare a deșeurilor problematice.

Eliminare

Se va preda centrelor de incinerare a deșeurilor speciale, sau centrelor de colectare a deșeurilor problematice. A nu se elimina ca gunoi menajer. A nu se elimina în canalizare, sol sau ape. Ambalajul cu resturi de produs se elimină ca produsul.

Informații suplimentare

A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic, sau comercial. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic 

Tel.:    0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro