Regulamentul oficial al campaniei promoţionale "Clubul Caparol"

Secţiunea 1. Desfăşurarea campaniei

1.1. Organizatorul campaniei promoţionale „Clubul Caparol” este S.C. DAW BENŢA România S.R.L. (numită în prezentul regulament “DAW BENŢA”), cu sediul central şi punct de lucru în Sâncraiu de Mureş, Str. Principală nr. 201, judeţul Mureş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş de pe lângă Tribunalul Târgu Mureş cu nr. J26/88/2001, CUI RO13673670.1.2. Campania promoţională “Clubul Caparol” (numită în prezentul regulament “Campania”), se va desfăşura în perioada 1 Ianuarie – 31 Decembrie 2015, urmând a fi organizată şi desfăşurată pe întreg teritoriul Romaniei. DAW BENŢA îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, anunţând acest lucru pe site-ul www.caparol.ro.

Secţiunea 2. Condiţii de participare la Campanie

2.1. Poate participa la Campanie orice persoană fizică cu domiciliul în România, cu vârsta de peste 18 ani, care efectuează achiziţii de produse comercializate de  S.C. DAW BENŢA România S.R.L. direct sau prin intermediul distribuitorilor săi autorizaţi în condiţiile prezentului Regulament, cu excepţia angajaţiilor DAW BENŢA şi ai celorlalte societăţi implicate în organizarea şi desfăşurarea Campaniei, precum şi membrii familiilor acestora (soţi/soţii şi rudele de gradul întâi ale acestora). Evenimentele organizate de DAW BENŢA şi/sau de distribuitorii locali în perioada campaniei promoţionale vor fi publicate pe site-ul www.caparol.ro.

2.2. Participarea la această Campanie implică acceptarea prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament precum şi posibilitatea folosirii în scop publicitar a numelui, adresei, fotografiilor şi materialelor filmate cu caştigătorii fără nici un fel de plată aferentă.

Secţiunea 3. Mecanismul Campaniei

3.1. Înscrierea în promoţie 3.1.1. Pentru a participa la Campanie, clientul trebuie sa devina membru al Clubului Caparol completând formularul de înscriere. Formularul de înscriere (adeziunea) se găseşte împreună cu Broşura de prezentare a Campaniei şi cu Regulamentul Campaniei în Centrele Caparol sau în magazinelor partenere care au aderat la  “Clubul Caparol” şi pe site-ul www.caparol.ro. Se consideră membrii ai Clubului Caparol, toate persoanele care au completat integral un formular de înscriere în Clubul Caparol şi au primit cardul de membru aferent.   3.1.2. Formularul de înscriere se va centraliza la Departamentul de Marketing DAW BENŢA, care îl va valida. Fiecare membru validat al Campaniei “Clubul Caparol” va primi un card de fidelitate pe baza căruia va acumula puncte valabile în magazinele Caparol participante la această Campanie. Membrul Clubului Caparol poate sa verifice magazinele participante în această Campanie pe site-ul www.caparol.ro, la secţiunea Clubul Caparol. 3.1.3. Un client  poate deveni membru al Clubului Caparol dacă are urmatoarele date înscrise în Baza de date a Clubului Caparol, corecte şi complete: Nume / Prenume / Adresa poştală completă / Număr de telefon fix şi/sau mobil / E-mail / Produsele cu care lucrează / Produsele cu care ar dori  să înveţe să lucreze şi este validat de către Echipa Caparol Club. 3.2. Acordarea premiilor 3.2.1. Premiile se vor acorda fiecărui membru Caparol Club, pentru achiziţii de produse comercializate de S.C. DAW BENŢA România S.R.L, direct sau prin distribuitori, pe baza unei evidenţe centralizate a achiziţiilor: facturi şi bonuri de plată. 3.2.2. Intervalul de calcul al achiziţiilor este de 3 luni calendaristice consecutive. (Exemplificare : Ianuarie – Februarie- Martie/ Aprilie – Mai – Iunie / Iulie – August – Septembrie / Octombrie – Noiembrie – Decembrie). 3.2.3. Targetele trimestriale şi pachetele promoţionale aferente sunt: Pachet MESERIAŞ, Pachet PREMIUM, Pachet MAESTRU.
 •           Target mediu MESERIAŞ:  10.000 ron (fără TVA)
 •           Target mediu PREMIUM:   35.000 ron (fără TVA)
 •           Target mediu MAESTRU:   65.000 ron (fără TVA)
 3.2.4. Valoarea achizitiilor nu se raporteaza de la un trimestru la altul.   3.2.5. Validarea şi acordarea premiilor se face în trimestrul urmator, după centralizarea targetelor trimestriale.(exemplificare: Pentru facturile aferente Trim I/2014, premiul se acorda in luna mai 2014). 3.2.6. Premiile se vor acorda pe baza unui proces verbal de predare primire şi nu pot fi schimbate ulterior.

Secţiunea 4. Premiile Campaniei

4.1. Premiile Campaniei

4.1.1.  Fiecare membru al Clubului Caparol în funcţie de targetul trimestrial realizat poate beneficia de premiile Campaniei. 4.1.2. Premiile Clubului Caparol sunt în funcţie de targetul trimestrial realizat:  Pachet MESERIAŞ
 •           2 tricouri personalizate Caparol
 •           Kit de zugrăvit
 Pachet PREMIUM
 •           3 tricouri personalizate Caparol
 •           Kit de zugrăvit şi finisare
 Pachet MAESTRU    
 •           4 tricouri personalizate Caparol
 •           Kit de zugrăvit şi finisare
4.2. Contactarea potenţialilor câştigători  şi expedierea pachetului promoţional 4.2.1. Potenţialii câştigători care şi-au atins pe parcursul trimestrului unul din targetele stabilite şi au trimis dovada achiziţiilor pe canalele de comunicare anunţate, vor fi contactaţi de DAW BENŢA sau de unul din partenerii Campaniei pentru a-şi ridica premiul. Câştigătorii vor fi contactaţi atât prin e-mail cât şi printr-un apel telefonic. 4.2.2. Câştigătorul anunţat are la dispoziţie 2 luni pentru ridicarea Pachetului promoţional, de la data validării targetului. Dacă pe parcursul celor 2 luni, câştigatorul nu contactează DAW BENŢA sau pe partenerii lui, şi nu îşi ridica pachetul promoţional, acesta îşi pierde dreptul de a intra in posesia lui.

Secţiunea 5. Taxe şi impozite

DAW BENŢA se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind impozitul pe venit, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

Secţiunea 6. Litigii:

în cazul unor potenţiale litigii apărute între DAW BENŢA şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Secţiunea 7. Încetarea campaniei

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră sau în cazul imposibilităţii DAW BENŢA, din motive independente de voinţa sa de a continua prezenta Campanie. Nota: Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament şi care împiedică partea sau parţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata existenţei cazului de Forţă Majoră. 

Secţiunea 8. Prelucrarea datelor personale

În conformitate cu legislaţia aplicabilă, DAW BENŢA are obligaţia să facă publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestei Campanii. Prin înscrierea la această promoţie, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul Campaniei şi îşi exprimă acordul ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a DAW BENŢA. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi. Prin prezentul, DAW BENŢA se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, DAW BENŢA se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. De asemenea, la cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa companiei DAW BENŢA, Str. Principală nr. 2012, Sâncraiu de Mureş, Judeţul Mureş, România, Compania se obligă:   
 • să confirme, în mod gratuit solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, pentru o solicitare pe an;   
 • să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;   
 • să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului;   
 • sa respecte normele legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Participanţii la Campanie în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).
Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identităţii, scopuri statistice, promoţionale, de informare prin diverse mijloace de comunicare (poştă sau alte mijloace de comunicare) cu privire la promoţia "Clubul Caparol" sau cu privire la alte acţiuni ce se vor desfăşura în viitor. Compania S.C. DAW BENŢA România S.R.L. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal. 

Secţiunea 9. Regulamentul Oficial al promoţiei

Regulamentul Oficial al acestei campanii este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toata durata promoţiei, pe site-ul www.caparol.ro precum şi la sediile distribuitorilor Caparol.